Stara brama-dzwonnica widziana z wnętrza cmantarza. Zdjęcie z 1992 r. Z Archiwum Konserwatora Zabytków

Cmentarz rzymsko- katolicki

Nazwa obiektu:  Cmentarz rzymskokatolicki

Adres obiektu: ul. Bolesława Limanowskiego 72 (dawna Starokrakowska, Feliksa Dzierżyńskiego)

Czas powstania: 1812 r.

Projektant obiektu: nieznany

Zleceniodawca obiektu: Władze miejskie

Opis obiektu: Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego zachował najważniejsze historyczne elementy umożliwiające prześledzenie głównych etapów jego rozwoju. Mur od strony ul. Limanowskiego został wzniesiony z cegły i otynkowany, przykryty płytami piaskowca, dzielony na przęsła. Brama jest trzyosiowa z dwiema furtami, posiada formę parawanową, zwieńczoną trójkątnym szczytem u góry ogzymsowanym. Flankują ją spływy. Nad furtami ustawiono kamienne, antykizujące urny. W prześwicie bramy zachowały się dwuskrzydłowe wrota kute w żelazie, wykonane wg projektu inż. Stefana Lamparskiego, architekta miejskiego w zakładzie Andrzeja Małeckiego. Na jednym ze skrzydeł umieszczony jest lwi łeb osadzony na kartuszu, drugi skradziono na przełomie lat 70. i 80. XX w. Na południe od bramy w murze zlokalizowany jest budynek cmentarny założony na planie prostokąta, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Główna aleja prowadzi w kierunku zachodnim do dawnej bramy cmentarnej. Budynek ten posiada przejście bramne z dwoma pomieszczeniami po bokach, zwieńczony jest wieżyczką na sygnaturką. Mieści się tutaj grobowiec biskupów radomskich. Na północ od bramy głównej znajduje się budynek kostnicy, na ścianach którego umieszczono stare płyty nagrobne. Na terenie cmentarza zachowały się setki cennych nagrobków historycznych. W 2011 r. został wpisany do rejestru zabytków zespół 335 nagrobków z najstarszych kwater: 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 11A, 12A pod nr B-358 z dnia 06.12.2011 r. Najstarszy zachowany obiekt to nagrobek żołnierza wojen napoleońskich Franciszka Truszkowskiego (4A), który zmarł w wieku 32 lat, w grudniu 1820 r. Na terenie nekropolii oprócz grobów indywidualnych znajdują się mogiły zbiorowe, wojenne: polskich żołnierzy poległych w latach 1919–1920, żołnierzy 72 Pułku Piechoty poległych w 1939 r., żołnierzy AK, członków Szarych Szeregów, strażaków służby pomocniczej rozstrzelanych 7 lipca 1944 r. przez Niemców. Cennym elementem cmentarza jest zieleń. Zachowały się resztki nasadzeń z przełomu XIX i XX w., najwięcej drzew zachowało się z nasadzeń w latach 30. XX wieku. Są to przede wszystkim świerki, brzozy, klony, jesiony a nawet wierzby. Nekropolia został wpisana do rejestru zabytków pod nr 248/A/84 z dnia 20.03.1984 r. Wpis objął Kwaterę Legionistów, najstarsze kwatery w liczbie 51 wraz  z nagrobkami wykonanymi przed 1945 r., drzewostanem oraz architekturą cmentarną.

Historia obiektu: W Radomiu cmentarz grzebalny, polowy powstał w 1812 r., kiedy zamknięto cmentarz na grodzisku Piotrówka, ostatni z położonych w pobliżu kościołów (rozporządzenie Komisji Policyi Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1792 r. o przeniesieniu wszystkich cmentarzy poza teren przykościelny). W pierwszych latach na nowym cmentarzu w Radomiu chowano wszystkich chrześcijan, do 1834 r. ewangelików, do 1839 r. prawosławnych. Potem obiekt przeszedł na własność parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Nowo powstały cmentarz założono na dwumorgowej działce, ogrodzono w części parkanem z bali i płotem z żerdzi. W 1849 r. został poszerzony i uzyskał powierzchnię trzykrotnie większą. W latach 50. XIX w. wzniesiono murowane ogrodzenie z cegły i uporządkowano drogę dojazdową z miasta na cmentarz. Istotne zmiany w funkcjonowaniu cmentarza wprowadzono poprzez stworzenie układu przestrzennego z podziałem na części na zasadach jakie miały miejsce na cmentarzach warszawskich. Wcześniej pochówków dokonywano na cmentarzu bez żadnego porządku. Pracami tymi kierował Komitet Urządzania Cmentarza Katolickiego. Projektantem regulacji cmentarza był inżynier gubernialny Maciej Bayer. Kolejną inwestycją zrealizowaną była przebudowa drewnianej bramy cmentarnej na murowaną w 1864 r. Do bramy prowadziła aleja od Traktu Starokrakowskiego. Po roku 1887 teren przed bramą włączono bezpośrednio do cmentarza z przeznaczeniem na nowe pochówki, przez co obiekt ten stracił funkcję bramy cmentarnej. Obiekt zachował się do dzisiaj i pełni rolę istotnego akcentu przestrzennego głównej alei cmentarza. W 1867 r. cmentarz uporządkowano, jedynie mur cmentarny nadal wymagał remontu. W latach 70. XIX w. pojawiła się potrzeba powiększenia cmentarza ze względu na duży przyrost liczby mieszkańców Radomia. W tym czasie cmentarz podzielony był na 13 części. W 1872 r. dokupiono działkę o powierzchni ponad 4 mórg. Jednakże ze względu na gliniaste podłoże uznano ten teren za nieprzydatny. W związku z tym zakupiono kolejne działki. W latach 1885-87 wybudowano mur i bramę. Ważnym wydarzeniem w rozwoju cmentarza było sporządzenie planu regulacyjnego, dzięki czemu uzyskał obecny wygląd i układ. Prace wykonano w latach 1889-90. Polegały m.in. na utworzeniu nowych kwater, ponumerowaniu grobów, poszerzeniu alejek. Nad pracami czuwał p. Jakubiński, obywatel i ogrodnik radomski. Zachował się plan  sporządzony w 1889 r. przez geometrę J. Sochackiego. Teren cmentarza podzielono na trzy części: A (teren włączony do 1849 r.), B (do 1881 r.) i C (do 1876 r.).  Natomiast części podzielono na sekcje. Najstarsza A została podzielona na 14 sekcji, w których zinwentaryzowano 1600 nagrobków. Dokument zachował się w archiwum administracji cmentarza. W części C nie chowano zmarłych, z powodu wspomnianego wcześniej gliniastego i podmokłego podłoża. Część B podzielano na 16 sekcji, wytyczono aleje, które obsadzono drzewami. Natomiast sekcje zaznaczono kamiennymi słupkami. Na początku lat 90. XIX w. przeprowadzono następujące prace: zniwelowano teren części B; posadzono wzdłuż wyrównanych alei grochodrzewy i jesiony. Główną inwestycją była jednakże budowa murowanego budynku w części C. Miał mieścić kancelarię administracji cmentarza. Roboty budowlane trwały od 1893 do 1901 r. Budynek usytuowano po zachodniej stronie bramy cmentarnej, wzdłuż muru ogrodzenia. Architektura budynku była prosta. Na początku jednak pełnił funkcję domu ogrodnika (Jakubińskiego). W 1890 r. prezes Towarzystwa Dobroczynności i członek Dozoru Kościelnego Konstanty Luboński spisał nagrobki  i około 1600 inskrypcji, które to spisy zachowały się we fragmentach do dzisiaj. Natomiast J. Luboński opracował monografię cmentarza. Istotna zmianą w układzie przestrzennym cmentarza było powstanie kwater żołnierskich, co miało miejsce podczas trwania I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. W jednej z nich pochowano legionistów Piłsudskiego. W oddzielnej pogrzebano żołnierzy poległych w wojnie 1920 r. Poza tym założono cmentarz żołnierski naprzeciw cmentarza rzymskokatolickiego. W 1925 r. włączono do cmentarza dużą działkę od strony miasta, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców tej części Radomia. Złożono w związku z tą sprawą memoriał (15 kwietnia 1932 r.), który stwierdzał, że nie ma warunków do dalszych pochówków i konieczne jest zamknięcie cmentarza. Memoriał, choć uzyskał poparcie władz miasta, nie przyniósł zamierzonego skutku. W 1944 r. z funduszy magistratu niemieckiego wzniesiono budynek kostnicy, gruntownie przebudowany w latach 1990-91. Został podwyższony przez przykrycie go w części wysokim i stromym dachem. Po jego przebudowie umieszczono na ścianach budynku kilkanaście płyt nagrobnych, które znajdują się  tam do dzisiaj. Usytuowano go na wschód od bramy głównej w narożniku cmentarza. Podczas II wojny światowej na cmentarzu chowano żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Cmentarz podczas okupacji był miejscem straceń. W 1945 roku na terenie cmentarza pogrzebano żołnierzy radzieckich, których szczątki następnie przeniesiono na cmentarz prawosławny. Po zakończeniu II wojny światowej jeszcze trzykrotnie poszerzano teren cmentarza (w 1948, 1970 i 1985 r.). W wielu grobach pochowani są wybitni Radomianie. Wśród nich między innymi: Jan Kanty Trzebiński (1828-99) – drukarz i wydawca, Józef Brandt (1841-1915) – znany artysta malarz, Jan Luboński (1863-1936) – prawnik i historyk, autor „Monografii historycznej miasta Radomia”.

Literatura, źródła:

J. Luboński, Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907.
J. Sekulski, Encyklopedia Radomia. Nowe Wydanie, Radom 2012.
W.M. Kowalik, Obiekty architektury na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu, w: Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym trakcie starokrakowskim obecnie ul. Limanowskiego, t. V, Radom 2007.
A. Penkalla, Dzieje cmentarza, w: Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym trakcie starokrakowskim obecnie ul. Limanowskiego, t. I, Radom 1997.
E. Pierzyńska-Jelska, Kraina Wiecznej Ciszy… 1812-2012 Dwieście lat Nekropolii Rzymsko-Katolickiej w Radomiu, Kielce 2011.

Brama cmantarza na zdjęciu z 1992 r. z Archiwum Konserwatora Zabytków

Cmentarz ewangelicki

Nazwa obiektu: Cmentarz ewangelicki

Adres obiektu: ul. Kielecka 44, róg z ul. Wolanowską

Czas powstania: 1833 r.

Projektant obiektu: nieznany

Zleceniodawca obiektu:  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu

Opis obiektu: Cmentarz ewangelicki posiada kształt nieregularny, zbliżony do wieloboku, dostosowany do lokalizacji w narożniku skrzyżowania ulic Kieleckiej i Wolanowskiej. Ogrodzony jest murem ceglanym, otynkowanym, podzielonym lizenami na przęsła. Główna brama została wzniesiona w formie filarowej arkady, zwieńczonej trójkątnym szczytem z otwartą arkadką na sygnaturkę. W prostokątnych płycinach umieszczono tablice pamiątkowe, lewa z datą założenia cmentarza, druga z datą obmurowania. Istniejący układ przestrzenny i komunikacyjny wynika z etapowego rozwoju nekropolii. Czytelne kwatery są małe i liczą do kilkunastu grobów. Najstarsza część usytuowana jest wzdłuż alei głównej prowadzącej od bramy. Zachowane, najcenniejsze nagrobki wznoszone były w 2 poł. XIX w. i na pocz. XX w. Trzynaście z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków Nr B-113 z dnia 23.03.2007 r. Występuje zróżnicowanie form i typów nagrobków:  krzyż na pniu i skale, obelisk na cokole, grobowiec z rzeźbą, grobowiec z krzyżem na cokole, stela. Wykonane są z piaskowca, żeliwa i granitu. Powstały głównie w miejscowych pracowniach (Franciszka Hebdzyńskiego, Piotra Leona i Józefa Staniszewskich).  Jednakże część z nich pochodzi ze znanych warszawskich i lubelskich warsztatów kamieniarskich, np. Lubowieckiego, Stanisławskiego, Bartnickiego, Turka, czy też Jana Nowaka z Lublina. Na nagrobkach zachowały się inskrypcje w języku niemieckim, polskim, szwedzkim i rosyjskim. Najpiękniejszy jest grobowiec rodziny Arnekkerów, który wieńczy piękna figura kobiety opartej o skałę. Nagrobek ten w 2018 r. poddany został rewaloryzacji. Nekropolia została wpisana do rejestru zabytków pod nr 173/A/82 z dnia 3 maja 1982 r.

Historia obiektu: Cmentarz ewangelicki w Radomiu powstał w 1833 r. po wielu latach starań, których efektem było uzyskanie oficjalnej zgody Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego. Początkowo cmentarz był otoczony jedynie fosą i szpalerami drzew. W 1859 r. obszar nekropolii został powiększony w kierunku południowym i zachodnim i ogrodzony murem z bramą. Głównym darczyńcą w tym czasie był asesor farmacji Adolf Fricke, który także nadzorował prace budowalne na cmentarzu. Dzwon bramny został zakupiony przez Ewę z Czerwińskich Reich. Kolejnego powiększenia nekropolii dokonano w 1893 r. w stronę południową. Wybudowano domek grabarza i stróża. Podczas I wojny światowej cmentarz pełnił funkcję miejsca pochówku żołnierzy armii pruskiej i austro- węgierskiej. W 1934 r. podwyższono mur ogrodzenia. Po ostatniej wojnie cmentarz pozostawiony był bez dozoru i ulegał licznym aktom dewastacji. Od lat 70. XX w. podejmowano wiele działań zmierzających do zachowania tego cennego obiektu. Przeprowadzono prace ewidencyjne i inwentaryzacyjne. Od 2003 r. cmentarzem opiekują się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W 2008 r. opracowana została dokumentacja — inwentaryzacja grobów i zieleni na cmentarzu, przy udziale środków finansowych Gminy Miasta Radomia. W 2009 r. wytyczono i wykonano alejki na cmentarzu wraz z placem gospodarczym w ramach większego projektu zagospodarowania cmentarza ewangelicko-augsburskiego i budowy lapidarium. Na cmentarzu spoczywa wielu znanych i zasłużonych mieszkańców Radomia, między innymi: pastor Henryk Tochtermann, lekarz Adolf Tochtermann, malarz Karol Hoppen, członkowie rodziny Karschów — znanych przemysłowców radomskich.

Artystyczne konteksty obiektu: Teren cmentarza ewangelickiego był miejscem kulminacyjnym organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” imprezy „Anima Urbis – Dusza Miasta” w 2015 r. Mieszkańcy miasta o północy w jedną z czerwcowych najkrótszych nocy wspominali tu zacnych radomian pochowanych na cmentarzu i wysłuchali koncertu akordeonowego Piotra Zarzyki.

Literatura, źródła:

J. Sekulski, Encyklopedia Radomia, Radom 2009, s. 37.
J. Kłaczkow, Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu, Radom 2006.
A. Penkalla, M. Ostrowska-Lis, Radom. Cmentarz ewangelicki. Teczka ewidencyjna, Kielce 1986.
T. Gola, Wielokulturowe dziedzictwo Radomia, „Renowacje i Zabytki” 2014, nr 1, s. 80-93.

Brama cmantarza. Widok z 1992 r., z Archiwum Konserwatora Zabytków

Cmentarz żydowski

Nazwa obiektu: Cmentarz żydowski

Inne, zwyczajowe/ potoczne nazwy obiektu: Kirkut

Adres obiektu: ul. Towarowa

Czas powstania obiektu: 1831 r.

Najważniejsze rozbudowy obiektu: 1860, 1902-1911 r.

Projektant obiektu: nieznany

Zleceniodawca obiektu: Żydowska Gmina Wyznaniowa w Radomiu

Opis obiektu: Cmentarz znajduje się przy ul. Towarowej w Radomiu. Jest wpisany do rejestru zabytków pod datą 3.04.1989 r. i Nr 400/A/89. Otoczony jest ceglanym murem z bramą posiadającą motyw Gwiazdy Dawida. Do wewnętrznej strony muru od strony północnej przymocowane są ocalałe fragmenty macew, tworzące lapidarium. Na głównej osi cmentarza (północ-południe) wytyczona jest aleja. Z obu jej stron ustawione są macewy. Z lewej strony (od wschodu) to nagrobki kobiet – z charakterystycznymi motywami świec na świecznikach, zasłon, koronek, ptaków, koszy z kwiatami, księgi. Z prawej (od zachodu) to nagrobki mężczyzn – z charakterystycznymi motywami dłoni w geście błogosławieństwa, naczyń lewitów, ksiąg i szaf z księgami, lwów, jeleni, gryfów, złamanych drzew. Taki podział nawiązuje do pierwotnego rozdziału na cmentarzu nagrobków mężczyzn i kobiet (mechica). Na końcu alei znajduje się pochodzący z 2001 r. pomnik Żydów poległych w walkach o niepodległość Polski. Na lewo od niego znajduje się murowany ohel, w którego wnętrzu znajduje się symboliczny nagrobek oraz tablice pamiątkowe Gmin Żydowskich z rożnych miejscowości regionu radomskiego. Z kolei na prawo od pomnika zamykającego aleję macew w 2010 r. postawiony został pomnik-lapidarium z umieszczonymi na nim fragmentami macew odnalezionych podczas rożnych prac ziemnych i remontowych w mieście.

Historia obiektu: Cmentarz żydowski przy ul. Towarowej powstał na nieużytkach miejskich zwanych Czarna Miedza lub Kopaniny podczas pierwszej epidemii cholery w Radomiu w 1831 r. Jeszcze w tym samym roku dozór bożniczy wystosował prośbę o przekształcenie nekropolii na stały cmentarz grzebalny, co oficjalnie uczyniono jesienią 1837 r. Przez cały okres wieku XIX i pierwsze lata wieku XX następował rozwój cmentarza: poszerzanie powierzchni, budowa muru ogrodzeniowego, drogi dojazdowej, domu przedpogrzebowego, wytyczenie głównej alei i kwater grzebalnych. Cmentarz pierwotnie posiadał ok. 5 ha powierzchni i był zadrzewiony. Z cmentarzem związane były m.in. posady: intendenta, 3 grabarzy, 3 posługaczek, woźnicy karawanu, dozorcy (którym był katolik). Nagrobki na cmentarzu w większości posiadały formę piaskowcowej steli, często polichromowanej. W XX w. zaczęły pojawiać się inne formy pomników (marmurowe lub granitowe obeliski, nagrobki żeliwne). W okresie międzywojennym w treści inskrypcji nagrobnych zaczął pojawiać się język polski. Cmentarz został doszczętnie zniszczony przez Niemców w latach 1939-1945. Okupanci macewy wykorzystywali jako budulec do utwardzania płyty lotniska, czy ulic i placów w mieście. Ostatni pochówek na cmentarzu miał miejsce w 1951 r. W 1980 r. rozpoczęto prace związane z rewitalizacją cmentarza – wykonano inwentaryzację, przeprowadzono pierwsze prace porządkowe. Finalizacja prac nastąpiła w połowie lat 90. XX w. Ich inicjatorem był Chaim Kincler, którego upamiętnia tablica umieszczona w 2017 r. na wewnętrznej stronie bramy nekropolii. W 2010 r., dzięki współpracy władz Radomia oraz polskich i izraelskich służb więziennych, na cmentarzu powstało lapidarium.

Artystyczne konteksty obiektu: widok cmentarza z ok. 1937 r. utrwalony został na filmie dokumentalnym nakręconym przez J. Diamenta na potrzeby społeczności żydowskich emigrantów w USA.

Literatura, źródła:

M. Rusek, Pomnik na cmentarzu żydowskim gotowy, „Gazeta Wyborcza – Radom” 2010, nr 237, s. 3.

W.M. Kowalik, Radomskie macewy, „Wczoraj i Dziś Radomia”, 2006, nr 4, s. 37-39.

K. Lutka, Radomski Kirkut, „Wczoraj i Dziś Radomia” 2006, nr 4, s. 34-36.

Cmentarz żydowski w Radomiu (Ochrona zabytków ), „WIK” 1981, nr 11, s. 7-10.

Główna brama cmentarza na zdjęciu z 1992 r. z Archiwum Konserwatora Zabytków

Cmentarz prawosławny

Nazwa obiektu: Cmentarz prawosławny

Adres obiektu: ul. Warszawska 15

Czas powstania: 1839 r.

Projektant obiektu: nieznany

Zleceniodawca obiektu: Prawosławny biskup warszawski Antoni Rafalski, Parafia Prawosławna w Radomiu

Opis obiektu: Obecny cmentarz posiada kształt nieregularny, podłużny, na osi północ-południe i składa się z dwóch części: grzebalnej i kwatery wojskowej. Ogrodzony jest częściowo murem ceglanym, fragmentarycznie otynkowanym. Od strony ul. Warszawskiej znajduje się zespół bramny składający się z bramy i dwóch bocznych budynków: stróżówki i kostnicy. Brama jest parawanowa, arkadowa trójosiowa oraz trzyczęściowa. Zwieńczenie zakończone jest trójkątnie, ze spływami po bokach. Centralnie umieszczono dzwony. Szczyt jest udekorowany fryzem schodkowym, gzymsy zdobi motyw trójliścia. Budynki cmentarne odznaczają się prostą architekturą, przykryte są dachami dwuspadowymi. Na osi bramy usytuowana jest współczesna cerkiew p.w. św. Mikołaja. Stanowi dominantę w obrębie nekropolii. Odznacza się prostą, ale spójną architekturą z charakterystyczną centralną, ośmioboczną kopułą. W 2005 r. cerkiew uzyskała nad wejściem głównym mozaikę przedstawiającą wizerunek św. Mikołaja Cudotwórcy. Wewnątrz budynku eksponowane jest bogate wyposażenie ruchome. Znaczna jego część pochodzi z wcześniejszych cerkwi radomskich, które w czasie II wojny światowej przechowywano w piwnicach klasztoru OO. Bernardynów i dawnego soboru na Placu Konstytucji 3 Maja. Na terenie cmentarza zachowało się około 100 zabytkowych nagrobków o wysokim poziomie artystycznym. Wpisane zostały do rejestru zabytków  w dwóch zespołach pod nr B-233 z dnia 16.12.2009 r. i nr B-322 z dnia 25.01.2012 r. Nagrobki wykonywane były przeważnie przez najlepsze radomskie warsztaty kamieniarsko-artystyczne (Staniszewskich, Hebdzyńskiego, Piotrowskiego). Zachowały się liczne inskrypcje w języku rosyjskim oraz cerkiewnosłowiańskim. W wielu przypadkach treść inskrypcji zawiera dużo informacji o zmarłych osobach i ich statusie. Upamiętnieni są nauczyciele, żołnierze, urzędnicy czy lekarze. Nagrobki cechuje zróżnicowanie form i rozwiązań stylistycznych, stosowanych w tamtym czasie w Radomiu. Większość obiektów wykonano z piaskowca. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr 362/A/87 z dnia 27.11.1987 r.

Historia obiektu: Wskutek starań protojereja (przełożony, zwierzchnik) Teofila Nowickiego w 1832 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych wyraziła zgodę na przeniesienie cerkwi prawosławnej z Opatowa do Radomia. Cerkiew urządzono w dawnym kościele klasztornym Benedyktynek. W tym czasie w Radomiu mieszkało ponad 700 wojskowych i 20 cywilów wyznania prawosławnego. Cmentarz prawosławny został założony dopiero w 1839 r. poza ówczesnymi granicami miasta. Wcześniej zmarłych ewangelików chowano na cmentarzu rzymskokatolickim. Kilkakrotnie obszar cmentarza poszerzano i grodzono (w 1851 i 1859 r.). W 4 ćw. XIX w. cmentarz uzyskał obecny wygląd. Wybudowano wtedy bramę główną, budynki stróżówki i domu przedpogrzebowego. W trakcie I wojny światowej urządzono tutaj kwaterę wojenną dla poległych żołnierzy wyznania prawosławnego. W 1948 r., wbrew społeczności prawosławnej, władze państwowe wydzieliły część cmentarza od strony południowej, gdzie w mogiłach zbiorowych pochowano ekshumowanych żołnierzy radzieckich poległych w Radomiu oraz jeńców radzieckich pomordowanych przez Niemców. Wskutek tych działań  usunięto i zniszczono wiele historycznych nagrobków. W 1990 r. ustawiono tu pomnik żołnierzy Armii Czerwonej (stojący dotąd na skraju Parku Kościuszki), a w 2004 r. pomnik wdzięczności armii czerwonej (stojący do 1993 r. na Placu Zwycięstwa, ob. Jagiellońskim). W 1992 r. na terenie nekropolii została wzniesiona cerkiew p.w. św. Mikołaja, którą umiejętnie wkomponowano w przestrzeń zabytkowego cmentarza.

Literatura, źródła:

J. Sekulski, Encyklopedia Radomia, Radom 2009, s. 39.
J. Antosiuk, Radomskie prawosławie, Radom 2003.
T. Gola, Wielokulturowe dziedzictwo Radomia, „Renowacje i Zabytki” 2014, nr 1, s. 80-93.